ไทย |  Eng 
1/23/2006-1/23/2549
โครงการความร่วมมือร่วมแสดงและส ...


more...
 
ศูนย์ศิลปาชีพ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดตั้งขึ้นตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อครั้งที่เสด็จฯ ทรงเยี่ยมราษฎรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในปี พ.ศ. ๒๕ ๒๓ และทรงทอดพระเนตรเห็นความเป็นอยู่ของราษฎรที่มีฐานะยากจน ให้มีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์งานด้านศิลปหัตถกรรม ตลอดจนการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้ดำเนินการจัดตั้ง ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอนขึ้น...                                                  เพิ่มเติม

Contact Us City Highlight Sacict.net
© Copyright, The Royal Folk Arts and Crafts Training Center